Noteikumi

§1 Ievada nosacījumi

1. Interneta veikals KoaloShop.com pieejams adresē https://koaloshop.com/ un to pārvalda DROPLEAD SP. Z O.O., NIP 5783119279, REGON 363515243, ul. 1 Maja 54, 82-300 Elblag.
2. Šie noteikumi ir domāti Patērētājiem un nosaka kārtību, kādā Patērētāji noslēdz Distances pirkuma līgumu ar Veikalu.

§2 Definīcijas

1. Patērētājs – fiziska persona, kas ar Veikala starpniecību noslēdz ar Pārdevēju līgumu, kura priekšmets nav tieši saistīts ar tā uzņēmējdarbību vai profesionālo darbību.
2. Pārdevējs – DROPLEAD SP. Z O.O., NIP 5783119279, REGON 363515243, ul. 1 Maja 54, 82-300 Elblag.
3. Klients – katra puse, kas veic pirkumu ar Veikala starpniecību.
4. Uzņēmējs – fiziska persona, juridiska persona un organizatoriskā vienība, kas nav tiesiskais subjekts, kurai ar atsevišķu likumu piešķirta rīcībspēja, kas savā vārdā veic saimniecisko darbību ar Veikala starpniecību.
5. Veikals – Pārdevēja pārvaldītais interneta veikals ar adresi https://KoaloShop.com/
6. Distances pirkuma līgums – līgums, kas noslēgts ar Klientu organizētas distances līgumu slēgšanas sistēmas ietvaros (kā daļa no Veikala) bez pušu vienlaicīgas fiziskas klātbūtnes, bet izmantojot vienu vai vairākus distances saziņas līdzekļus līdz līguma noslēgšanai un noslēdzot līgumu.
7. Noteikumi – šie Veikala noteikumi.
8. Pasūtījums – Klienta gribas apliecinājums, kas iesniegts ar Pasūtījuma veidlapas starpniecību un kura mērķis ir noslēgt Preces vai Preču pārdošanas līgumu ar Pārdevēju.
9. Pasūtījuma veidlapa – Veikalā pieejamā interaktīvā veidlapa, kas ļauj noformēt Pasūtījumu, respektīvi, pievienot Preces Grozam, un kas definē Pārdošanas līguma nosacījumus, tai skaitā piegādes veidu un apmaksas metodi.
10. Grozs – Veikala programmatūras elements, kurā ir redzamas Klienta izvēlētās Preces iegādei, tur ir iespējams aizpildīt un mainīt Pasūtījuma datus, it īpaši preču daudzumu.
11. Prece – Veikalā pieejama fiziska prece/pakalpojums, kas ir starp Pircēju un Pārdevēju noslēgtā Pārdošanas līguma priekšmets.
12. Pārdošanas līgums – Preču pārdošanas līgums, kas noslēgts vai tiks noslēgts starp Klientu un Pārdevēju ar interneta Veikala starpniecību. Pārdošanas līgums nozīmē arī – atbilstoši Preces iezīmēm – līgumu par pakalpojumu sniegšanu un līgumu par konkrētu darbu veikšanu.

§3 Sazināties ar veikalu

1. Pārdevēja adrese: ul. 1 Maja 54, 82-300 Elblag.
2. Pārdevēja e-pasta adrese: lv@koaloshop.com

3. Klients var sazināties ar Pārdevēju, izmantojot šajā sadaļā minētās adreses.

§4 Vispārīgā informācija

1. Pārdevējs, ciktāl tas atļauts tiesību aktos, nav atbildīgs par jebkādiem traucējumiem, tai skaitā Veikala darbības pārtraukumiem, ko izraisījuši nepārvaramas varas (force majeure) apstākļi, trešo personu prettiesiskas darbības vai interneta Veikala nesaderība ar Klienta tehnisko infrastruktūru.
2. Veikala preču sortimenta apskatei nav nepieciešams izveidot Kontu. Klienta pasūtījuma noformēšana Veikala sortimentā esošajām Precēm ir iespējama vai nu pēc Konta izveidošanas saskaņā ar šo Noteikumu § 6. sadaļas nosacījumiem, vai arī sniedzot nepieciešamos personas datus un adreses informāciju, kas ļauj izpildīt Pasūtījumu, neveidojot Kontu.
3. Veikalā norādītās cenas ir norādītas Eiro, tās ir bruto cenas (ar PVN).

§5 Pārdošanas līguma izpilde

1. Pārdošanas līguma noslēgšana starp Klientu un Pārdevēju notiek pēc tam, kad Klients ir veicis Pasūtījumu, izmantojot interneta Veikalā pieejamo Pasūtījuma veidlapu.
2. Pēc Pasūtījuma veikšanas Pārdevējs nekavējoties apstiprina tā saņemšanu un vienlaikus pieņem Pasūtījumu izpildei. Pasūtījuma saņemšanas apstiprināšana un pieņemšana izpildei notiek, nosūtot atbilstošu e-pasta vēstuli uz Klienta e-pasta adresi, kas norādīta Pasūtījuma noformēšanas laikā. E-pasta ziņojumā ir ietverta Pārdevēja deklarācija par Pasūtījuma saņemšanu un tā pieņemšanu izpildei, kā arī apstiprinājums par Pārdošanas līguma noslēgšanu. Tiklīdz kā Klients saņem augstāk minēto e-pastu, tiek uzskatīts, ka starp Klientu un Pārdevēju ir noslēgts Pārdošanas līgums.
3. Ja Klients izvēlas apmaksu ar bankas pārskaitījumu vai elektronisku maksājumu, Klienta pienākums ir veikt maksājumu 3 kalendāro dienu laikā no Pārdošanas līguma noslēgšanas dienas – pretējā gadījumā pasūtījums tiks anulēts.
4. Pasūtot Preces ar dažādiem piegādes termiņiem, piegādes datums ir vēlākais norādītais datums. Preces piegādes laika sākums Klientam tiek skaitīts no dienas, kad Pārdevēja bankas kontā tiek saņemta samaksa.

§6 Tiesības atkāpties no līguma

1. Patērētājam ir tiesības 100 dienu laikā atkāpties no Pārdošanas līguma, nenorādot iemeslu.
2. sadaļā noteiktais termiņš sākas ar Preces piegādi Patērētājam vai viņa nozīmētajai personai, kas nav pārvadātājs.
3. Ja Līgums attiecas uz vairākām Precēm, kas tiek piegādātas atsevišķi, partijās vai daļās, 1. sadaļā norādītais datums sākas no dienas, kad tika piegādāta pēdējā prece, partija vai daļa.
4. Patērētājam ir tiesības atkāpties no Līguma, iesniedzot Pārdevējam līguma atteikuma deklarāciju. Lai ievērotu Līguma atteikuma termiņu, pietiek ar to, ka Patērētājs nosūta paziņojumu pirms šī termiņa beigām.
5. Deklarāciju var iesniegt pa pastu vai elektroniski, to nosūtot uz Pārdevēja e-pasta adresi.
6. Gadījumā, ja Patērētājs deklarāciju nosūta elektroniski, Pārdevējs nekavējoties atbild Patērētājam, sniedzot rakstisku apstiprinājumu par Līguma atteikuma paziņojuma saņemšanu uz iepriekš norādīto Patērētāja e-pasta adresi.
7. Attiekšanās no Līguma sekas:
a. ja pakalpojuma priekšmets ir prece, kas nav izgatavota iepriekš, bet kas ir izgatavota pēc Patērētāja specifikācijas vai kalpo viņa individuālo vajadzību apmierināšanai;
b. ja pakalpojuma priekšmets ir slēgtā iepakojumā piegādāta prece, kuru nevar atgriezt pēc iepakojuma atvēršanas veselības aizsardzības vai higiēnas apsvērumu dēļ, jo iepakojums ir atvērts pēc piegādes;
c. par pakalpojumu sniegšanu, ja Pārdevējs ir pilnībā sniedzis pakalpojumu ar Patērētāja nepārprotamu piekrišanu, kurš pirms pakalpojuma sniegšanas ir informēts, ka pēc tam, kad Pārdevējs būs izpildījis pakalpojumu, viņš zaudēs tiesības atkāpties no Līguma,
d. ja pakalpojuma priekšmets ir preces, kas pēc piegādes to specifisko iezīmju dēļ ir nesaraujami saistītas ar citiem objektiem.
8. Ja Preces specifisko iezīmju dēļ to nav iespējams atgriezt pa pastu, informācija par to, kā arī par Preces atgriešanas izmaksām tiks iekļauta Preces aprakstā Veikalā.
9. Balstoties uz Līgumu, Patērētājam nav tiesību atkāpties no distances Līguma šādos gadījumos:
a. Atteikšanās no distances Līguma gadījumā Līgums tiek uzskatīts par spēkā neesošu.
b. Līguma atteikšanās gadījumā Pārdevējs nekavējoties, ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad saņemts Patērētāja paziņojums par atteikšanos no Līguma, atgriež Patērētājam visus tā veiktos maksājumus, tai skaitā preces piegādes izmaksas, izņemot papildu izmaksas, kas izriet no Patērētāja izvēlētā piegādes veida, ja tas nav lētākais Pārdevēja piedāvātais standarta piegādes veids.
c. Atmaksu Pārdevējs veic ar bankas pārskaitījumu uz Patērētāja kontu, kas norādīts preču atgriešanas veidlapā.
d. Pārdevējs var aizturēt naudas atmaksu, līdz Prece tiek saņemta atpakaļ vai līdz laikam, kad tiek iesniegti pierādījumi par tās atgriešanu, atkarībā no tā, kas notiek pirmais.
e. Patērētājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no Pārdevēja informēšanas par atkāpšanos no Līguma, nosūta Preci atpakaļ uz šajos noteikumos norādīto Pārdevēja adresi. Termiņš tiek ievērots, ja Patērētājs nosūta Preci atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām.
f. Patērētājs sedz tiešās Preces atgriešanas izmaksas, tai skaitā Preces nosūtīšanas izmaksas, ja Preci tās specifisko iezīmju dēļ nevarēja atgriezt ar pasta starpniecību pastu.
g. Patērētājs ir atbildīgs tikai par Preces vērtības samazināšanos, kas rodas, to izmantojot citā veidā, nekā tas bija paredzēts, lai noskaidrotu Preces iezīmes, īpašības un darbību.

§7 Sūdzības un garantija

1. Pārdošanas līgums attiecas uz jauniem Produktiem.
2. Gadījumā, ja no Pārdevēja iegādātajai precei ir konstatēts defekts, Klientam ir tiesības iesniegt sūdzību, pamatojoties uz Civilkodeksa noteikumiem par garantiju. Ja Klients ir uzņēmējs, puses izslēdz garantijas saistības.
3. Sūdzība jānosūta rakstiski vai elektroniski uz šajos Noteikumos norādītajām Pārdevēja adresēm.
4. Sūdzībā vēlams iekļaut īsu defekta aprakstu, tā rašanās apstākļus (t.sk. datumu), informāciju par Klientu, kurš iesniedz sūdzību, un Klienta pieprasījumu attiecībā uz preces defektu.
5. Pārdevējs uz sūdzību atbildēs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā.
6. Ja Precei ir garantija, informācija par to, kā arī tās saturs tiks iekļauts Preces aprakstā Veikalā.

§8 Personas dati interneta Veikalā

1. Interneta Veikala ietvaros savākto Klientu personas datu administrators ir Pārdevējs.
2. Klientu personas datus administrators apkopo ar interneta Veikala starpniecību, lai noslēgtu Pārdošanas līgumu, un, ja Klients tam piekrīt, arī mārketinga nolūkos.
3. Interneta Veikala Klientu personas datu saņēmēji var būt:
a. gadījumā, ja Klients Interneta Veikalā kā piegādes veidu ir norādījis pa pastu vai ar kurjeru, tad Administrators kopīgo apkopotos Klienta personas datus ar izvēlēto pārvadātāja starpnieku, kas piegādā sūtījumu pēc Administratora pieprasījuma;
b. Ja Klients interneta Veikalā norēķinoties izmanto elektroniskā maksājuma veidu vai maksājumu ar bankas karti, tad Administrators kopīgo apkopotos Klienta personas datus ar iestādi, kas interneta Veikalā apkalpo augstāk minētos maksājumus.
4. Klientam ir tiesības piekļūt saviem datiem un tos mainīt.
5. Personas datu sniegšana ir brīvprātīga, taču Noteikumos minēto personas datu, kas nepieciešami Pārdošanas līguma noslēgšanai, nenorādīšana noved pie nespējas noslēgt šo līgumu.
6. Personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) Vispārīgajos datu aizsardzības noteikumos (VDAR) noteiktajiem principiem. Detalizētāka informācija par datu apstrādi ir iekļauta privātuma politikā.

§9 Nobeiguma noteikumi

1. Līgumi, kas noslēgti ar interneta Veikala starpniecību, tiek slēgti poļu valodā.
2. Pārdevējs patur tiesības veikt izmaiņas Noteikumos tādu svarīgu pamatojumu gadījumos kā: izmaiņas tiesību aktos, izmaiņas maksāšanas un piegādes metodēs, ciktāl šīs izmaiņas ietekmē šo Noteikumu nosacījumu izpildi. Par jebkurām izmaiņām Pārdevējs informē Klientu vismaz 7 dienas iepriekš.
3. Jautājumos, kas nav atrunāti šajos Noteikumos, piemēro vispārīgos Polijas tiesību aktu nosacījumus, jo īpaši: Civilkodeksu, Likumu par elektronisko pakalpojumu sniegšanu; Likumu par patērētāju tiesībām; Likumu par personas datu aizsardzību.
4. Klientam ir tiesības izmantot ārpustiesas sēdes iespējas sūdzību un pretenziju izskatīšanai. Šajā nolūkā viņš var iesniegt sūdzību, izmantojot ES interneta platformu ODR, kas pieejama vietnē http://ec.europa.eu/consumers/odr/.